Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
bip.gov.pl
Ogłoszenie o naborze - młodszy referent

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

( Dz.U.  Nr 223 , poz.1458 z późn. zm.)

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli

ogłasza  nabór

na wolne  stanowisko urzędnicze „ MŁODSZY REFERENT”

MOSiR.111.1.2014                                                                             Dukla, 2014-09-25

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

( Dz.U.  Nr 223 , poz.1458 z późn. zm.)

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli

ogłasza  nabór

na wolne  stanowisko urzędnicze „ MŁODSZY REFERENT”

 

 1. Określenie jednostki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli.
 2. Wymiar etatu: ½  etatu.
 3. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. obywatelstwo polskie,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
  5. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia,

 

 1. Wymagania dodatkowe   :
  1. znajomość ustaw:
 2. o samorządzie gminnym,
 3. o sporcie
 4. o pracownikach samorządowych,
 5. kodeksu postępowania administracyjnego,
 6. o zamówieniach publicznych,
  1. prawo jazdy kat. B, dysponowanie własnym samochodem osobowym do celów służbowych
  2. dyspozycyjność, komunikatywność,
 1.  
 2.  
 3.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających  inne umiejętności,
  5. biegła znajomość systemów operacyjnych, pakiet ofice ,

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. gromadzenie i przechowywanie akt prawnych i zarządzeń wewnętrznych,  ewidencjonowanie faktur ,
 2. czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń i załatwianiem korespondencji,
 3. zaopatrzenie w niezbędną dokumentację do działalności podstawowej MOSiR
 4. prace  w zakresie spraw związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji,
 5. pomoc w opracowywanie procedur, regulaminów, instrukcji oraz zarządzeń związanych  z działalnością MOSiR
 6. współpraca w zakresie przestrzegania bhp i p.poż. z inspektorem bhp
 7. czuwanie nad aktualizacją strony internetowej MOSiR
 8. obsługa archiwum
 9. bieżące prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną- właściwe segregowanie dokumentów oraz ich rejestrowanie
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora

 

 

 

 

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca siedząca przy komputerze, w biurze MOSiR
 2. stanowisko związane z przemieszczeniami się w budynku  przystosowanym dla osób niepełnosprawnych,
 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany ,
  2. kserokopia dokumentu tożsamości,
  3. list motywacyjny- własnoręcznie podpisany ,
  4. kopia dokumentu poświadczającego  wykształcenie,
  5. kopie świadectw pracy,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza można pobrać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli - Biuro MOSiR,1 piętro) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  7. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność
  8. oświadczenie kandydata według poniższego wzoru i opatrzone  klauzulą i podpisem:

 

 UWAGA; Brak podpisu na CV, oświadczeniu, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :

w terminie do dnia 6 października 2014 r. do godziny 1500 :

z dopiskiem na kopercie: „ Nabór na stanowisko  urzędnicze -

„ MŁODSZY REFERENT ”

- osobiście  w siedzibie MOSiR w Dukli   ( Biuro Obsługi Klienta -1 piętro)

- lub pocztą na adres – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli ul. Armii Krajowej 1A  

      ( liczy się data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli )

 

      Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne .

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.mosir.dukla.pl/), stronie www.mosir.dukla.pl ( zakładka – konkursy) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli ul. Armii Krajowej 1 A

 

                                                                                                 Dyrektor MOSiR

                                                                                     

                                                                                               Michał Szopa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….

 ( Imię i nazwisko)                                                                               ( miejscowość, data)

 

…………………………

(Adres)

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Ja niżej podpisany(a) …………………………………………

legitymujący (a) się dowodem osobistym …………………….

świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż :

- posiadam stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym w ogłoszeniu  stanowisku,

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,

- nie byłem/ byłam karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procedury rekrutacji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

 

 

……………………………..

(czytelny podpis)

 

 

 

                                    KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY

                                          UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

 1. Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………
 2. Imiona rodziców ………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Data urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………...
 4. Obywatelstwo ………………………………………………………………………………………………………………………
 5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Wykształcenie ………………………………………………………………………………………………………………………..

                                           (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 1. Wykształcenie uzupełniające ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ( kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)             

 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ………………………………………………………………………………

...................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ( wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 1. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
 2.  
 3.  

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 1. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria…………. nr………………….

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

lub innym dowodem tożsamości ………………………………………………………......................................................

 1.  

Numer PESEL:Numer KONTA:

NR NIP :

 

……………………………………..                                                                             ……………………………………..                                                                                                    

     (miejscowość i data)                                                                    (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Podmiot publikujący
WytworzyłAdmin - Administrator strony2014-09-25 00:00
Publikujący Admin Admin - Redaktor BIP 2014-09-25 14:56
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, ul. Armii Krajowej 1A, 38-450 Dukla , tel. (13) 43 30 335 , e-mail: mosir@dukla.pl
Wygenerowano: 06 grudnia 2020r. 02:49:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.