Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
bip.gov.pl
Ogłoszenie o naborze - młodszy referent. Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

( Dz.U.  Nr 223 , poz.1458 z późn. zm.)

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli

ogłasza  nabór

na wolne  stanowisko urzędnicze „ MŁODSZY REFERENT”

MOSiR.111.1.2014 Dukla, 2014-09-25
OGŁOSZENIE O NABORZE
Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
( Dz.U. Nr 223 , poz.1458 z późn. zm.)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze „ MŁODSZY REFERENT”
1. Określenie jednostki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli.
2. Wymiar etatu: ½ etatu.
3. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) obywatelstwo polskie,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
5) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
4. Wymagania dodatkowe :
1) znajomość ustaw:
a) o samorządzie gminnym,
b) o sporcie
c) o pracownikach samorządowych,
d) kodeksu postępowania administracyjnego,
e) o zamówieniach publicznych,
2) prawo jazdy kat. B, dysponowanie własnym samochodem osobowym do celów służbowych
3) dyspozycyjność, komunikatywność,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności,
5) biegła znajomość systemów operacyjnych, pakiet ofice ,
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) gromadzenie i przechowywanie akt prawnych i zarządzeń wewnętrznych, ewidencjonowanie
faktur ,
2) czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń i załatwianiem korespondencji,
3) zaopatrzenie w niezbędną dokumentację do działalności podstawowej MOSiR
4) prace w zakresie spraw związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji,
5) pomoc w opracowywanie procedur, regulaminów, instrukcji oraz zarządzeń związanych z
działalnością MOSiR
6) współpraca w zakresie przestrzegania bhp i p.poż. z inspektorem bhp
7) czuwanie nad aktualizacją strony internetowej MOSiR
8) obsługa archiwum
9) bieżące prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z Instrukcją Kancelaryjnąwłaściwe
segregowanie dokumentów oraz ich rejestrowanie
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora
2
6. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca siedząca przy komputerze, w biurze MOSiR
2) stanowisko związane z przemieszczeniami się w budynku przystosowanym dla osób
niepełnosprawnych,
7.Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany ,
2) kserokopia dokumentu tożsamości,
3) list motywacyjny- własnoręcznie podpisany ,
4) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
5) kopie świadectw pracy,
6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza
można pobrać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli - Biuro MOSiR,1 piętro) inne
dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna- kopie dokumentów
potwierdzających niepełnosprawność
8) oświadczenie kandydata według poniższego wzoru i opatrzone klauzulą i podpisem:
UWAGA; Brak podpisu na CV, oświadczeniu, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie
uznany za brak spełnienia wymagań formalnych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :
w terminie do dnia 6 października 2014 r. do godziny 1500 :
z dopiskiem na kopercie: „ Nabór na stanowisko urzędnicze -
„ MŁODSZY REFERENT ”
- osobiście w siedzibie MOSiR w Dukli ( Biuro Obsługi Klienta -1 piętro)
- lub pocztą na adres – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli ul. Armii Krajowej 1A
( liczy się data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli )
Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli po wyżej
określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie zaproszeni na
rozmowy kwalifikacyjne .
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej (bip.mosir.dukla.pl/), stronie www.mosir.dukla.pl ( zakładka – konkursy) oraz na tablicy
informacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli ul. Armii Krajowej 1 A
Dyrektor MOSiR
Michał Szopa

 

Wyniki konkursu:

Informacja
o wynikach naboru kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze
Nazwa stanowiska pracy: młodszy referent w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli.
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko młodszy referent została
wybrana
Pani Anna Szczęsny zamieszkała w Dukli.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Przy wyborze na wyżej wymienione stanowisko uwzględniono wyniki rozmowy
kwalifikacyjnej oraz następujące kryteria:
- wykształcenie i kwalifikacje,
- dotychczasowe doświadczenie zawodowe,
- predyspozycje do pracy na wyżej wymienionym stanowisku,
- motywację do pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli.
Dyrektor

Michał Szopa

Podmiot publikujący
WytworzyłAdmin - Administrator strony2014-10-14 00:00
Publikujący Admin Admin - Redaktor BIP 2014-10-14 12:35
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, ul. Armii Krajowej 1A, 38-450 Dukla , tel. (13) 43 30 335 , e-mail: mosir@dukla.pl
Wygenerowano: 18 kwietnia 2021r. 02:21:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.