XML
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli (MOSiR) jest MOSIR z siedzibą przy ul. Amii Krajowej 1A 38-450 Dukla reprezentowany przez Dyrektora, zwany dalej: „Administratorem”.

2.    Kontakt do Administratora: tel. 13 433 03 35, mosir@dukla.pl.

3.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: inspektorodo@onet.pl.

4.    Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli.

5.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g RODO tj.: wypełnienie obowiązków prawnych; realizacja umów; zgoda osoby której dane dotyczą; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy; przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

6.    Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie MOSIR mogą być wyłącznie podmioty i inne organy publiczne, które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w tym umowy powierzenia przetwarzania danych.

7.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.    Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa.

9.    Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

10. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w MOSIR podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą.

13. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.

14. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
RODO Plik image 604.12 KB
Podmiot publikującyAdmin
WytworzyłAdmin - Administrator strony2018-05-25
Publikujący Admin Admin - Redaktor BIP 2018-05-25 10:28
Modyfikacja Admin Admin - Redaktor BIP 2018-05-25 10:49