XML
Regulamin organizacyjny MOSiR Dukla

                    REGULAMIN ORGANIZACYJNY
    MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJ

                                      W DUKLI

 

ROZDZIAŁ I

                        POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ l

1. Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli zwanego dalej MOSiR- em określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę  i zakres działania jednostki

2. MOSiR jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Dukla i działa na podstawie:
1) uchwały Nr LX/343/10 Rady Miejskiej z dnia 29 października w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli
2) statutu MOSiR-u nadanego uchwałą Nr LX/344/10 z dnia 29 października 2010

3) niniejszego regulaminu,

4)  oraz innych przepisów prawa

§2

Siedziba MOSiR-u znajduj się w miejscowości Dukla przy ul. Armii Krajowej 1a.
 

§3

MOSiR używa symbolu: oraz logo określonych załącznikiem  do niniejszego regulaminu.

                 § 4

1.      Działalność finansową MOSiR-u prowadzona jest w formie jednostki budżetowej.

2.      Działalność finansowana jest z budżetu Gminy Dukla.

 

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MOSiR-u

§5

W skład MOSiR-u  wchodzą następując stanowiska pracy:

1.      Dyrektor

2.      Główny księgowy : (½ etatu)

3.      Pracownicy zaplecza sportowego : (1 etat)

4.      Instruktor: (3 etaty)

5.      Konserwator :(1 etat)

5.      Pracownik obsługi (sprzątaczka) : (3 etaty)

 

 

 


 

 


                                                                                                                

 

 

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli

 

Logo Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli

 

 

§6

1. Działalnością MOSiR-u kieruje dyrektor.

2. Dyrektor w szczególności;

1)   kieruje działalnością i reprezentuje MOSiR na zewnątrz,

2)   ustala program imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy (współzawodnictwo dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i podstawowych itp.)

3)   opracowuje roczny plan finansowy  jednostki,

4)   prowadzi bieżącą kontrolę i analizę okresową wykorzystania i wpływu środków

finansowych kierowanej jednostki ,

5)   sprawuje funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy

6)   współdziała z jednostkami państwowymi samorządowymi, organizacjami
pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie działalności sportowo- rekreacyjnej,

7)   zapewnia skuteczną kontrolę realizacji ustalonych zadań i przestrzegania prawa,

8)   dba o należyte załatwianie spraw oraz efektywność i dyscyplinę pracy,

9)   wykonuje inne zadania przewidziane dla kierownika jednostki i odpowiada za całokształt jej działalności.

3.   Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje osoba imiennie upoważniona, która
przejmuje wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

 

§7

Dyrektor MOSiR-u realizuje swoje zadania w ramach obowiązujących przepisów i
regulaminów wewnętrznych oraz posiadanych środków

 

§ 8

Do zadań  głównego księgowego  należy w szczególności:

1)  prowadzenie rachunkowości jednostki ,

2)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi ,

3)  dokonywanie wstępnej kontroli,

a)  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i
finansowych,

4)  opracowywanie projektu rocznego planu finansowego  jednostki,

5)  naliczanie wynagrodzeń, składek  ZUS i innych obciążeń finansowych,

6)  sporządzanie deklaracji podatkowych dla pracowników i zleceniobiorców,

7)  sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej, statystycznej,

8)  obsługa komputerowego programu kadrowo - płacowego, finansowo - księgowego,

9) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków jednostki,
10) prowadzenie spraw kadrowych,

11) innych zadań zaleconych przez dyrektora

 

§9

Do zadań stanowiska  konserwatora należy w szczególności:

l) codzienny przegląd pomieszczeń,

2) przechowywanie kluczy od wszystkich pomieszczeń,

3) przechowywanie i udostępnianie ćwiczącym kluczy od szatni i natrysków,

4) udostępnianie ćwiczącym pomieszczeń hali zgodnie z otrzymanym grafikiem,

5) kontrola czasu prowadzenia zajęć przez poszczególne grupy,

6) prowadzenie drobnych napraw i remontów,

7) utrzymanie czystości w budynku hali i terenów do niej przyległych,

8) prace porządkowe na obiektach MOSiR-u,

9) obsługa kotłów c.o.

a)      przed rozpoczęciem czynności palacza sprawdzić prawidłowość armatur i stan pieców,

b)      w przypadku stwierdzenia usterek lub awarii pracy kotłów lub instalacji c.o. natychmiast powiadomić przełożonego/pracodawcę

10)po zakończeniu sezonu grzewczego należy zakonserwować i zabezpieczyć piece na okres lata

11) zabezpieczyć instalację c.o przed zniszczeniem w okresie lata.

 

§ 10

Do zadań stanowiska; pracownik zaplecza sportowego należy w szczególności:

1)      przygotowywanie obiektów do sezonu i zabezpieczenie obiektów po zakończonym
sezonie oraz utrzymanie terenów,

2)      opracowywanie projektów regulaminów korzystania z obiektów zarządzanych przez MOSiR i egzekwowanie ich przestrzegania,

3)      projektowanie i przygotowywanie umów dotyczących korzystania z obiektów
zarządzanych przez MOSiR i urządzeń przez niego posiadanych oraz przestrzeganie
realizacji tych umów,

4)      projektowanie harmonogramów udostępniania obiektów sportowo-rekreacyjnych
zarządzanych przez MOSiR i ewidencjonowanie realizacji tych harmonogramów,

5)      dbanie o należyty stan techniczny budynków, budowli, maszyn i urządzeń

zarządzanych przez MOSiR,

 

6)      dbałość o należyte zabezpieczenie i ochronę mienia przed kradzieżą i zniszczeniem,

7)      dbałość o porządek i estetykę obiektów,

8)      organizowanie imprez MOSiR-u (własnych) i zleconych,

9)      nadzór nad grupami korzystającymi z obiektów sportowych,

10)  innych zadań zleconych przez dyrektora,

 

§11

Do zadań stanowiska; instruktor należy w szczególności:

1)      prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych w zależności od posiadanych kwalifikacji , uprawnień,

2)      przygotowywanie obiektów do sezonu i zabezpieczenie obiektów po zakończonym sezonie oraz utrzymanie terenów,

3)      opracowywanie projektów regulaminów korzystania z obiektów zarządzanych przez MOSiR i egzekwowanie ich przestrzegania,

4)      projektowanie i przygotowywanie umów dotyczących korzystania z obiektów
zarządzanych przez MOSiR i urządzeń przez niego posiadanych oraz przestrzeganie
realizacji tych umów,

5)      projektowanie harmonogramów udostępniania obiektów sportowo-rekreacyjnych
zarządzanych przez MOSiR i ewidencjonowanie realizacji tych harmonogramów,

6)      dbanie o należyty stan techniczny budynków, budowli, maszyn i urządzeń

zarządzanych przez MOSiR,

7)      dbałość o należyte zabezpieczenie i ochronę mienia przed kradzieżą i zniszczeniem.

8)      dbałość o porządek i estetykę obiektów,

9)      organizowanie imprez MOSiR-u (własnych) i zleconych,

10)  nadzór nad grupami korzystającymi z obiektów sportowych,

11)  inne zadania zlecone przez dyrektora,

 

§12

Do zadań stanowiska sprzątaczka należy w szczególności:

1)      utrzymanie w czystości  porządku pomieszczeń w budynku hali sportowej.

2)      utrzymywanie w czystości i dbanie o estetyczny wyglądu terenów MOSiR-u,

3)      ścisłe przestrzeganie norm zużycia środków czystości i powierzonego sprzętu,

4)      używanie powierzonych narzędzi pracy zgodnie z instrukcją,

5)      otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych w zależności od potrzeb, 

6)      po sprzątnięciu należy sprawdzić zabezpieczenie okien, kranów, drzwi, wygasić oświetlenie,

7)      zauważone uszkodzenia sprzętu i urządzeń zgłaszać konserwatorowi,

8)      codzienne przeprowadzenie dezynfekcji urządzeń sanitarno - higienicznych.

9)      inne zadania zleconych przez dyrektora.

§ 13

Zakresy zadań wspólne dla wszystkich stanowisk:

 

1)      inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia

właściwej i terminowej realizacji zadań,

2)      organizowanie wykonania zarządzeń i poleceń Dyrektora.

3)      współdziałanie z jednostkami państwowymi, samorządowymi, organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami gospodarczymi.

4)      ochrona tajemnicy państwowej i służbowej.

5)      organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony

przeciwpożarowej i BHP.

6)      wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

7)      przestrzeganie dyscypliny pracy.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I CZAS PRACY W MOSiR

§ 14

1.    Praca w MOSiR odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.     Czas pracy jest zgodny z normami . 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

3.      Czas pracy pracowników zatrudnionych w dozorze mienia może być wydłużony do 12
godzin na dobę, przy wprowadzeniu równoważnego czasu pracy w oparciu o art. 129 § 1 Kodeksu Pracy.

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PODPISYWANIA PISM, DOKUMENTÓW FINANSOWYCH,
DECYZJI I AKTÓW NORMATYWNYCH

§ 15

1)      Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych MOSiR-u podpisują;

a)     dyrektor

b)      główny księgowy

2)      Szczegółowe zasady podpisania i obiegu dokumentów księgowych zostały ustalone Instrukcją Obiegu Dokumentów.

3)      Dyrektor MOSiR-u podpisuje dokumenty i podejmuje rozstrzygnięcia zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową.

4)      Osoba imiennie upoważniona przez dyrektora podpisuje dokumenty w zastępstwie dyrektora w zakresie realizowanym przez siebie spraw.

5)      W sprawie obiegu korespondencji stosuje się instrukcję kancelaryjną, a ponadto korespondencja wpływająca do MOSiR-u jest niezwłocznie rejestrowana poprzez:

a)      ostemplowanie korespondencji pieczęcią wpływu z oznaczeniem daty,

b)      wpisanie do rejestru korespondencji pod kolejnym numerem.

 

6)      Korespondencja zawierająca imię i nazwisko adresata kierowana jest do adresata.

7)      Przesyłki wartościowe przekazuje się właściwemu adresatowi za pokwitowaniem.

 

§ 16

l.     Ostemplowana korespondencja przekazywana jest Dyrektorowi . W  razie nieobecności Dyrektora przekazywana jest do osoby go zastępującej.

2.    Po zadekretowaniu przez dyrektora korespondencja kierowana jest do poszczególnych stanowisk.

 

§ 17

1.   Przynoszenie , zanoszenie i odbiór korespondencji na i  z poczty wykonują upoważnione przez dyrektora osoby.

2.    Korespondencja wysyłana w danym dniu winna być złożona w MOSiR-ze do godziny 16.00 (pokój socjalny).

 

§ 18

l. Wszystkie pisma podpisuje Dyrektor.

2.   Pracownicy opracowują pisma, parafują je swoimi inicjałami imienia i nazwiska z lewej
strony pod tekstem.

 

§ 19

Stosowania pieczęci nagłówkowych i pieczęci podpisowych regulują odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ V

             ZASADY I TRYB ROZPATRYWANIA

                     I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW INTERESANTÓW

§ 20

l. Dyrektor przyjmuje interesantów w każdy czwartek   od godz. 8.00 do 1200 .

2.    Informacje o godzinach przyjęć interesantów umieszczono w widocznym miejscu, w siedzibie MOSiR-u.

§ 21

1.      Skargi i wnioski wpływające do MOSiR podlegają wpisowi do rejestru..

 

§ 22

1.   Merytoryczne rozpatrywanie skarg i wniosków należy rzeczowo do właściwego stanowiska ze względu na przedmiot wniesionej sprawy.

2.    Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje dyrektor.

3.    Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane i załatwiane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty wpływu.

4.    Odpowiedź negatywna na skargę musi zawierać uzasadnienie.

 

ROZDZIAŁ VI

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

1.      Dyrektor MOSiR-u ma obowiązek zapoznać pracowników z treścią Regulaminu
w terminie jednego miesiąca od daty wejścia w życie oraz w tym samym
terminie zapoznać nowo przyjętych pracowników.

2.      Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podmiot publikującyAdmin
WytworzyłAdmin - Administrator strony2013-03-06
Publikujący Admin Admin - Redaktor BIP 2013-03-06 13:01