XML
Ogólny regulamin sekcji sportowych MOSiR Dukla

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Dukli zwany dalej MOSiR, jest jednostką budżetową obejmującym zgodnie ze statutem swoją działalnością wszystkich mieszkańców Gminy Dukla w tym dzieci i młodzież zrzeszoną w sekcjach sportowych MOSiR, pragnącą czynnie uprawiać sport w formie amatorskiej lub rekreacyjnej.

 

I. Uczestnicy zajęć, ich prawa i obowiązki

1.Uczestnikiem zajęć w sekcjach sportowych MOSiR jest osoba uprawiająca systematycznie sport, biorąca udział w zawodach sportowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe, Okręgowe Związki Sportowe, Kluby i Stowarzyszenia Sportowe oraz MOSiR.

Do sekcji sportowych mogą należeć dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Uczestnictwo w zajęciach sekcji sportowych dzieci i młodzieży niepełnoletniej odbywa się za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

Naboru do sekcji sportowych dokonuje prowadzący zajęcia instruktor.

Po przeprowadzeniu naboru, przyjęcie w poczet członków sekcji sportowych MOSiR dokonuje instruktor danej sekcji na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:

Imię , nazwisko , pesel , adres zamieszkania

 

 2.Członek sekcji sportowej ma prawo: 

1)brać udział w zajęciach sekcji sportowych stałych, okresowych i okazjonalnych, według określonego planu,

2)korzystać z opieki instruktorskiej,

3)korzystać z wyposażenia i bazy szkoleniowej MOSiR,

4)brać udział w imprezach sportowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe, Okręgowe Związki Sportowe, Kluby i Stowarzyszenia Sportowe oraz MOSiR.

5)otrzymać pisemne potwierdzenie swojej pracy,

6)być nagradzanym i wyróżnianym za osiągnięcia sportowe na wniosek instruktora,

7)zgłaszać własne projekty we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania sekcji sportowych.

 

 

3.Wszyscy członkowie sekcji sportowych zobowiązani są:

1)dbać o dobre imię MOSiR, popierać i czynnie realizować jego cele w zakresie kultury fizycznej oraz stwarzać pozytywny klimat wokół uprawianej dyscypliny sportowej,

2)godnie reprezentować MOSiR,

3)dbać o mienie MOSiR,

4)przestrzegać postanowień statutu i regulaminów MOSiR, zasad współżycia koleżeńskiego oraz sportowej, a w szczególności przestrzegać niniejszego regulaminu poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1,

5)systematycznie i aktywnie brać udział w zajęciach  zgrupowaniach  szkoleniowych, do których  zostali  wyznaczeni  przez instruktora,

6)przychodzić zajęcia  treningowe  około  15 min  przed  wyznaczonym czasem,

7)z wyprzedzeniem informować instruktora swojej  nieobecności na  treningach i zawodach,

8)prowadzić higieniczny i sportowy tryb życia (nie nadużywać alkoholu, papierosów wszelkich środków odurzających),

9)troszczyć się o stan swojego zdrowia poprzez odbywanie okresowych badań lekarskich,

10)dążyć do stałego podnoszenia poziomu sportowego oraz osiągania jak najlepszych wyników sportowych,

11)dążyć do osiągania jak najlepszych wyników w nauce,

12)dokonywać stosownych wpłat przed wyjazdami na zawody, wycieczki, obozy i zgrupowania sportowe organizowane przez MOSiR w wyznaczonym terminie.

 

4. Nagrody i wyróżnienia

Członkom sekcji sportowych za wzorowe wypełnianie powierzonych zadań i wysokie wyniki osiągane w dziedzinie sportu mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

Nagrodą dla członków sekcji jest:

1)ustna pochwała,

2)pisemna pochwała adresowana do rodziców i szkoły,

3)nagroda rzeczowa Dyrektora MOSiR.

Członków sekcji sportowych wyróżnia i nagradza Dyrektor na wniosek instruktora prowadzącego zajęcia lub z własnej inicjatywy.

Członek sekcji sportowej, za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać nagrodę Burmistrza Dukli. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić Dyrektor MOSiR po uzyskaniu opinii instruktora.

 

5. Odpowiedzialność porządkowa uczestników zajęć

Za nieprzestrzeganie przez członków sekcji sportowych ustalonego porządku, regulaminów i przepisów bezpieczeństwa Dyrektor może stosować:

1)karę upomnienia,

2)karę nagany,

3)skreślenie z listy członków sekcji sportowych,

Kary podjęte w stosunku do członków sekcji sportowych nie mogą naruszać godności osobistej.

Członek sekcji sportowej może zostać skreślony z listy członków, jeżeli:

1)w sposób zawiniony narusza obowiązki regulaminowe,

2)działa na szkodę MOSiR,

3)nie bierze udziału w zajęciach sportowych przez okres 1 miesiąca bez uzasadnionej przyczyny.

Decyzję o skreśleniu z listy członków sekcji sportowych podejmuje instruktor. Od decyzji tej członek sekcji sportowej może odwołać się do Dyrektora w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o niej.

Dyrektor MOSiR podejmuje ostateczną decyzję w sprawie skreślenia z listy członków sekcji sportowej, zawiadamiając pisemnie osobę wnoszącą odwołanie.

 

6. Instruktorzy

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania instruktorów określają odrębne przepisy.

Instruktor zobowiązany jest do:

1)przestrzegania obowiązujących regulaminów MOSiR,

2)realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem w sposób rzetelny, terminowy, zgodnie z metodyką i posiadaną wiedzą z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie zajęć organizowanych przez MOSiR,

3)prowadzenia zajęć i ich dokumentowania poprzez prowadzonej przedkładania go do kontroli koordynatorowi sportu raz w miesiącu,

4)utrzymywania  kontaktów z rodzicami członków sekcji.

Instruktor prowadzący zajęcia sportowe z członkami sekcji sportowych jest odpowiedzialny za:

1)nabór dzieci i młodzieży na zajęcia sportowe,

2)opracowanie i realizację rocznego planu pracy swojej sekcji,

3)jakość i wyniki pracy,

4)nadzór nad powierzonymi członkami sekcji w czasie treningów, zawodów, obozów szkoleniowych, wycieczek i innych imprez organizowanych przez Polskie Związki Sportowe, Okręgowe Związki Sportowe, Kluby i Stowarzyszenia Sportowe oraz MOSiR w Dukli,

5)tworzenie przyjaznej atmosfery na treningach, zawodach, obozach szkoleniowych.

Działalność każdej sekcji MOSiR za zgodą Dyrektora może być uzupełniona świadczeniami rodziców i wolontariuszy. Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.

 

7. Postanowienia końcowe

1.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dyrektora MOSiR, który rozstrzyga sprawy sporne związane z funkcjonowaniem sekcji sportowych.

2.Warunkiem przyjęcia i szkolenia członków sekcji jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

3.Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od  2013 r., na podstawie Zarządzenia Nr 3 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli z dnia 2.01.2013 roku.

 

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Dukli i akceptuję jego treść oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

Dukla, dnia ……………………2013r.

 

 

………………………………………………………………                                             ………………………………………………………

   (podpis członka sekcji sportowej)                                                            (podpis opiekunów prawnych)

Podmiot publikującyAdmin
WytworzyłAdmin - Administrator strony2013-01-31
Publikujący Admin Admin - Redaktor BIP 2013-12-19 12:14