Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
bip.gov.pl
Regulamin Sekcji Sportowych MOSiR Dukla
Regulamin Sekcji Sportowych
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Dukli zwany dalej MOSiR, jest jednostką budżetową obejmującą zgodnie ze statutem swoją działalnością wszystkich mieszkańców Gminy Dukla w tym dzieci i młodzież zrzeszoną w sekcjach sportowych MOSiR, pragnącą czynnie uprawiać sport w formie amatorskiej lub rekreacyjnej.
 

I. Uczestnicy zajęć, ich prawa i obowiązki

1.Uczestnikiem zajęć w sekcjach sportowych MOSiR jest osoba uprawiająca systematycznie sport, biorąca udział w zawodach sportowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe, Okręgowe Związki Sportowe, Kluby i Stowarzyszenia Sportowe oraz MOSiR.
Do sekcji sportowych mogą należeć dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
Uczestnictwo w zajęciach sekcji sportowych dzieci i młodzieży niepełnoletniej odbywa się za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
Naboru do sekcji sportowych dokonuje prowadzący zajęcia instruktor.
Zajęcia w sekcjach są odpłatne ( Zał. Nr 1 – Regulamin opłat członkowskich sekcji  sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli, Zał. Nr 2 – Cennik opłat członkowskich sekcji sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli)
Po przeprowadzeniu naboru, przyjęcie w poczet członków sekcji sportowych MOSiR dokonuje instruktor danej sekcji na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:
Imię , nazwisko , pesel , adres zamieszkania

RODO –  klauzula informacyjna

Osoba przystępująca do sekcji sportowych, zawodów sportowych, zajęć rekreacyjnych oraz innych imprez sportowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów uczestnictwa w tych zajęciach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).
 
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, z siedzibą w Dukli przy ul. Amii Krajowej 1A informuje iż:
 
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez MOSiR w Dukli jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Amii Krajowej 1A 38-450 Dukla, zwany dalej: „Administratorem”.  
 2. Kontakt do Administratora: tel. 13 433 03 35, mosir@dukla.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona zgoda.
 4. Każdy, kogo dotyczą przetwarzane dane przez MOSIR ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. MOSIR przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu uczestnictwa osób w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, organizowanych zawodach sportowych, imprez sportowych oraz w celach promocji i informacji MOSiR w Dukli. 
 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach sportowych, rekreacyjnych oraz organizowanych zawodach sportowych.
 7. Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres korzystania z zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz organizowanych zawodach sportowych a po zakończeniu udziału w ww. formach do 1 roku czasu. W przypadku zdjęć, nagrań do pięciu lat od utrwalenia wizerunku. 
 8. Administrator może przekazać dane osobowe innym odbiorcom jedynie na podstawie przepisów prawa w tym w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
 10. Istnieje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeżeli istnieją przesłanki do skorzystania z tych uprawnień i nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. W oparciu przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 13. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych  - inspektorodo@onet.pl.
 
 2. Członek sekcji sportowej ma prawo:   
1)brać udział w zajęciach sekcji sportowych stałych, okresowych i okazjonalnych, według określonego planu,
2)korzystać z opieki instruktorskiej,
3)korzystać z wyposażenia i bazy szkoleniowej MOSiR,
4)brać udział w imprezach sportowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe, Okręgowe Związki Sportowe, Kluby i Stowarzyszenia Sportowe oraz MOSiR.
5)otrzymać pisemne potwierdzenie swojej pracy,
6)być nagradzanym i wyróżnianym za osiągnięcia sportowe na wniosek instruktora,
7)zgłaszać własne projekty we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania sekcji sportowych.
 
  3.Wszyscy członkowie sekcji sportowych zobowiązani są:
1)dbać o dobre imię MOSiR, popierać i czynnie realizować jego cele w zakresie kultury fizycznej oraz stwarzać pozytywny klimat wokół uprawianej dyscypliny sportowej, 
2)godnie reprezentować MOSiR,
3)dbać o mienie MOSiR,
4)przestrzegać postanowień statutu i regulaminów MOSiR, zasad współżycia koleżeńskiego oraz sportowej, a w szczególności przestrzegać niniejszego regulaminu poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1,
5)systematycznie i aktywnie brać udział w zajęciach  zgrupowaniach  szkoleniowych, do których  zostali  wyznaczeni  przez instruktora,
6)przychodzić zajęcia  treningowe  około  15 min  przed  wyznaczonym czasem,
7)z wyprzedzeniem informować instruktora swojej  nieobecności na  treningach i zawodach,
8)prowadzić higieniczny i sportowy tryb życia (nie nadużywać alkoholu, papierosów wszelkich środków odurzających),
9)troszczyć się o stan swojego zdrowia poprzez odbywanie okresowych badań lekarskich,
10)dążyć do stałego podnoszenia poziomu sportowego oraz osiągania jak najlepszych wyników sportowych,
11)dążyć do osiągania jak najlepszych wyników w nauce,
12)dokonywać stosownych wpłat przed wyjazdami na zawody, wycieczki, obozy i zgrupowania sportowe organizowane przez MOSiR w wyznaczonym terminie.
 

4. Nagrody i wyróżnienia

Członkom sekcji sportowych za wzorowe wypełnianie powierzonych zadań i wysokie wyniki osiągane w dziedzinie sportu mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.
Nagrodą dla członków sekcji jest:
1)ustna pochwała, 
2)pisemna pochwała adresowana do rodziców i szkoły,
3)nagroda rzeczowa Dyrektora MOSiR. 
Członków sekcji sportowych wyróżnia i nagradza Dyrektor na wniosek instruktora prowadzącego zajęcia lub z własnej inicjatywy.
Członek sekcji sportowej, za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać nagrodę Burmistrza Dukli. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić Dyrektor MOSiR po uzyskaniu opinii instruktora.
 

5. Odpowiedzialność porządkowa uczestników zajęć

Za nieprzestrzeganie przez członków sekcji sportowych ustalonego porządku, regulaminów i przepisów bezpieczeństwa Dyrektor może stosować:
1)karę upomnienia, 
2)karę nagany,
3)skreślenie z listy członków sekcji sportowych, 
Kary podjęte w stosunku do członków sekcji sportowych nie mogą naruszać godności osobistej.
Członek sekcji sportowej może zostać skreślony z listy członków, jeżeli:
1)w sposób zawiniony narusza obowiązki regulaminowe,
2)działa na szkodę MOSiR,
3)nie bierze udziału w zajęciach sportowych przez okres 1 miesiąca bez uzasadnionej przyczyny.
Decyzję o skreśleniu z listy członków sekcji sportowych podejmuje instruktor. Od decyzji tej członek sekcji sportowej może odwołać się do Dyrektora w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o niej.
Dyrektor MOSiR podejmuje ostateczną decyzję w sprawie skreślenia z listy członków sekcji sportowej, zawiadamiając pisemnie osobę wnoszącą odwołanie.
 

6. Instruktorzy

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania instruktorów określają odrębne przepisy.
Instruktor zobowiązany jest do: 
1)przestrzegania obowiązujących regulaminów MOSiR,
2)realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem w sposób rzetelny, terminowy, zgodnie z metodyką i posiadaną wiedzą z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie zajęć organizowanych przez MOSiR,
3)prowadzenia zajęć i ich dokumentowania poprzez prowadzonej przedkładania go do kontroli koordynatorowi sportu raz w miesiącu,
4)utrzymywania  kontaktów z rodzicami członków sekcji.
Instruktor prowadzący zajęcia sportowe z członkami sekcji sportowych jest odpowiedzialny za:
1)nabór dzieci i młodzieży na zajęcia sportowe,
2)opracowanie i realizację rocznego planu pracy swojej sekcji,
3)jakość i wyniki pracy,
4)nadzór nad powierzonymi członkami sekcji w czasie treningów, zawodów, obozów szkoleniowych, wycieczek i innych imprez organizowanych przez Polskie Związki Sportowe, Okręgowe Związki
Sportowe, Kluby i Stowarzyszenia Sportowe oraz MOSiR w Dukli,
5)tworzenie przyjaznej atmosfery na treningach, zawodach, obozach szkoleniowych.
Działalność każdej sekcji MOSiR za zgodą Dyrektora może być uzupełniona świadczeniami rodziców i wolontariuszy. Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.
 

7. Postanowienia końcowe

1.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dyrektora MOSiR, który rozstrzyga sprawy sporne związane z funkcjonowaniem sekcji sportowych.
2.Warunkiem przyjęcia i szkolenia członków sekcji jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
3.Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od  23.03.2020 r., na podstawie Zarządzenia Nr 4/2020  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli z dnia  23.03.2020 roku.
 
 
Oświadczenie
 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Dukli i akceptuję jego treść oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 
Dukla, dnia ……………………r.
 
 
………………………………………………………………                                              ………………………………………………………
   (podpis członka sekcji sportowej)                                                            (podpis opiekunów prawnych)

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie nr 3 Plik pdf 203.55 KB
Załącznik nr 1 do regulaminu Plik pdf 366.70 KB
Załącznik nr 2 do regulaminu Plik pdf 319.36 KB
powrot
Podmiot publikującyAdmin
WytworzyłAdmin - Administrator strony2020-04-30
Publikujący Admin Admin - Redaktor BIP 2020-04-30 08:21
Modyfikacja Admin Admin - Redaktor BIP 2020-04-30 08:22
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, ul. Armii Krajowej 1A, 38-450 Dukla , tel. (13) 43 30 335 , e-mail: mosir@dukla.pl
Wygenerowano: 12 czerwca 2021r. 15:57:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.